Estira - Phone calls billing

LET'S WORK TOGETHER

Вход
Регистрация


Лицензионен договор за краен потребител

 

С инсталирането на Софтуерния продукт автоматично влизат в сила клаузите на настоящия Договор между Естира ЕООД, наричан за кратко ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ и потребителя на Продукта, наричан за кратко ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛ, а именно:

 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ отстъпва на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ правото да използва следния софтуерен продукт (Софтуера, Продукта):

Мениджер за управление на разговори, проведени от  телефонни кабини – SmartTax Manager, срещу възнаграждение, което ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да му заплати по реда и при условията на настоящия договор.

(2) Лицензията е неизключителна, непрехвърлима, непревъзложима и безсрочна.

Чл. 2. Софтуерният продукт е подробно описан от ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ в техническата документация (вграден в Софтуера Help),  заедно с инструкция за използване на Продукта, предмет на настоящия договор.

Чл. 3. Страните се задължават да се информират взаимно за възможностите за използване на Продукта, които не са им били известни към момента на подписване на настоящия договор.

Чл. 4. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право да използва Софтуера на територията на Република България и извън нея.

Чл. 5. Лицензията се предоставя безсрочно.

Чл. 6. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ НЯМА право да отстъпва използването на Продукта в същия или по-малък обем на трети лица.

Чл.7. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ не прехвърля собственост върху Софтуера, а само лицензът за използуване върху него.

 

II.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ

Чл. 8. (1) ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ се задължава да осигури на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ спокойното и несмущавано ползване на Продукта през времето на действие на настоящия договор в обема и териториалния обхват, посочени в раздел I на договора.

(2) ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ предоставя контакти (телефон, електрона поща, уеб сайт, физически адрес) за техническа поддръжка от разстояние на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ при възникнали технически проблеми свързани с ползуването на Софтуера.

 (3) ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ има право да сключва и с други лица договори за лицензия на настоящия продукт, поради неизключителността на настоящия договор.

Чл. 9. (1) ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ е длъжен да защити ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ от претенциите на трети лица по отношение на Продукта.

(2) Към момента на сключване на настоящия договор ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ декларира, че не му е известно да съществуват такива претенции.

Чл. 10. (1) ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ се задължава в срок до три дни от заплащането на Продукта да предостави на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ необходимата за използване на Продукта информация, както и техническа спецификация на Продукта.

(2) ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ е длъжен да оказва съдействие на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ за ползване на Продукта за срока на действие на настоящия договор.

(3) ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ се задължава да не разкрива пред трети страни каквато и да е част от цялата информация станала му известна по повод оказване на съдействие на Лизингополучателя при работата със Софтуера.

(4) ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ  се задължава да  използва информация от предходната алинея само във връзка с оказване на помощ на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ при експлоатация на настоящия продукт.

(5) ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ не носи отговорност, в случай на възникнала повреда на хардуера и/или устройството, на който е инсталиран Софтуера, предмет на настоящия договор.

(6) ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ не носи отговорност при претърпени каквито и да е вреди от страна на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ при използването на информацията и базата данни, станали му известни по повод използването на Продукта, предмет на настоящия договор.

Чл. 11. При закупуване на Продукта всички бази данни, собственост на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ получават лиценз за работа с Продукта.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ

Чл. 12. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ възнаграждение за използване на Продукта в размера и сроковете, уговорени в раздел IV от настоящия договор.

Чл. 13. (1) ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да използва Продукта за целите, по начина и в териториалния обхват, посочени в раздел I от настоящия договор.

Чл, 14 (2) ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да използва единствено сървър с база данни, при работата със софтуера предмет на настоящия договор, предоставен му от ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ. Само в този случай той може да ползува ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ за консултации относно експлоатацията на Продукта.

Ч л.15 (1 ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право да ползва Софтуера за времето на абонамента върху повече от едно устройство по едно и също време.

(2) ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява стриктно техническите указания на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ, както и инструкцията за внедряване и използване на Продукта.

Чл. 16. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право по всяко време от действието на настоящия договор да поиска разрешение от ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ за отстъпване правото на ползване на Продукта на трето лице с договор за сублицензия.

Чл. 17. Поради естеството на работа и с цел оказване на помощ при ползуване на Продукта ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се съгласява ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ да има достъп до пълната информация, генерирана от Продукта.

Чл.18. Информацията от телефонният трафик, генериран от Продукта е обект на права и собственост на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ. Въвежданено на данни като настройки на таксуващи параметри, цени, Зонова таблица, Номерационен план и др.) е единствено право и отговорност на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ може да оказва само консултации по тези въпроси.

                                                                                            

IV. ЛИЦЕНЗИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 19. За ползването на софтуерния продукт ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ възнаграждение в размер на посоченото в online магазина на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ, намиращ се на https://estira.net.

(2) Плащането се извършва  преди датата на активиране на софтуера.

Чл. 20 Дължимото възнаграждение ще се изплаща по банкова сметка на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ, посочена в online магазина на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ, намиращ се на https://estira.net.

 

V. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 21. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ не носи  отговорност за каквито и да е косвени, действителни, специални или фактически щети, включително и каквито и да е щети за изгубени данни или пропуснати ползи, възникнали в резултат от или във връзка с използуването на Продукта.

 

VI.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22. (1) Настоящият договор се прекратява:

  1. по взаимно съгласие на страните;
  2. с едномесечно писменно предизвестие от изправната страна, при виновно неизпълннение на някое от задълженията на страните.

 

VII.  ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 23. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван от страните с отделно писмено споразумение.

Чл. 24. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си в писмена форма, на посочените по-горе електронни адреси или на посочените физически адреси.

Чл. 25. (1) Страните ще решават всички възникнали по повод изпълнението на договора спорове чрез разбирателството и взаимни отстъпки.

(2) Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред компететния съд в Република България.

Чл. 26. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на търговското и гражданското законодателство на Република България.