Estira - Phone calls billing

LET'S WORK TOGETHER

Вход
Регистрация


Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

До: Естира ЕООД с ЕИК 205864538

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:

……………………………………………………………………………………………………………………………….…

……….…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на - …………………………………поръчка №………………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение(заградете желаната опция):

  • Възстановяване на платената сума
  • Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното
  • Отбив от цената
  • Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите

Прилагам следните документи (заградете желаната опция):

  • касова бележка или фактура;
  • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
  • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Размер на претендираната сума: ……………………………………………………………………………..………

Име на потребителя/ите: ………………………………………………………………………………………….………

Адрес на потребителя/ите: ………………………………………………………………………………………………

Подпис на потребителя (само при подаване на хартия): …………………………………………………………………

Дата: …………………………………

 

 

Проектиран от Естира ООД. © 2019